Reglament d’usos i activitats del parc de la Devesa de Girona

El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària del dia 14 de desembre de 2010, va aprovar definitivament, un cop resoltes les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública, el Reglament d’usos i activitats del Parc de la Devesa, d’acord amb el que disposa l’article 178.c) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, disposant la publicació íntegra del text del reglament aprovat, el qual entrarà en vigor després d’haver transcorregut el termini de quinze dies hàbils següents a la seva inserció al Butlletí Oficial de la Província.

Continua llegint