Directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000

Com a criteri general, es consideren compatibles els usos i les activitats que, emparades en la legislació vigent o en un instrument de planejament urbanístic vigent, ja es desenvolupen a l’interior dels espais de manera respectuosa amb la conservació dels seus valors naturals, inclosos els hàbitats i les espècies d’interès comunitari. En particular s’admetran aquelles activitats declarades d’utilitat pública. Es considera així mateix compatible la implantació de tècniques i processos que millorin els resultats de la pròpia finalitat d’aquests usos, i garanteixin l’evolució i l’adaptació de l’activitat econòmica, sempre que s’asseguri el compliment dels objectius de la xarxa Natura 2000 en aquests espais. A més, també es tindrà en compte el possible efecte favorable que pugui tenir una activitat sobre els valors naturals de l’espais.

Continua llegint