Directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000

Com a criteri general, es consideren compatibles els usos i les activitats que, emparades en la legislació vigent o en un instrument de planejament urbanístic vigent, ja es desenvolupen a l’interior dels espais de manera respectuosa amb la conservació dels seus valors naturals, inclosos els hàbitats i les espècies d’interès comunitari. En particular s’admetran aquelles activitats declarades d’utilitat pública. Es considera així mateix compatible la implantació de tècniques i processos que millorin els resultats de la pròpia finalitat d’aquests usos, i garanteixin l’evolució i l’adaptació de l’activitat econòmica, sempre que s’asseguri el compliment dels objectius de la xarxa Natura 2000 en aquests espais. A més, també es tindrà en compte el possible efecte favorable que pugui tenir una activitat sobre els valors naturals de l’espais.

Continua llegint

DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres

Art.4: Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para evitar, dentro de las zonas de protección mencionadas en los apartados 1 y 2, la contaminación o el deterioro de los hábitats así como las perturbaciones que afecten a las aves, en la medida que tengan un efecto significativo respecto a los objetivos del presente artículo. Fuera de dichas zonas de protección los Estados miembros se esforzarán también en evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats. Continua llegint

DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres

El parque de Les Ribes del Ter forma parte del espacio natural de Les Riberes del Baix Ter, que incluye toda la parte baja del río Ter en la provincia de Girona y está protegido por la red Natura 2000.

El objetivo de la red Natura 2000 es crear un marco legal que garantice la protección de la naturaleza y sus principales hábitats y especies en el ámbito europeo. 

Continua llegint